INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych) , a także w celu dostarczania informacji o tym , jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo ALMAX Lidia Skalska, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Przedsiębiorstwo ALMAX Lidia Skalska 83-210 Bytonia ul. Główna 19 a

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i  celu, na podstawie  :

  • Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA Przedsiębiorstwo ALMAX Lidia Skalska dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.

  • Jeśli jest Pan/Pani  KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji zamówień dla osób fizycznych.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 4. Pani/Pana dane  osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie na adres: Przedsiębiorstwo ALMAX Lidia Skalska 83-210 Bytonia ul. Główna 19 a,  lub e-mailowo na adres: skalski@holz.com.pl

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Bliższe informacje  wraz z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  znajdują się w siedzibie Firmy.